...
  • Diensten
  • Cases
  • Onze Visie
  • Contact

HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de

totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de

opdrachtnemer (hierna: ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze

Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen

opdrachtgever en ontwerper.

 

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 weken geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen

ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief

BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige

opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of

namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte

baseert.

 

1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de

opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met

het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen

en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken

en bedingen binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn

bevestigd.

 

2. De uitvoering van de overeenkomst

 

2.1 De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te

voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven

naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel

handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal

de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de

werkzaamheden.

 

2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een

tijdige en juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten)

aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan

ontwerper aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te

begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3 Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is

indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de ontwerper: a. het

uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van

de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen; b. het doen van onderzoek

naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of

modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden; c. het doen van onderzoek

naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de

opdrachtgever.

 

2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt

overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of

proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn

geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst,

wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid

va ondergeschikte betekenis zijn.

 

2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na

afronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan

de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

3. Inschakelen van derden

 

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de

uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van

de opdrachtgever kan de ontwerper, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als

gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding

afspreken.

 

3.2 Wanneer de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten

van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper

namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

 

3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de ontwerper volgens uitdrukkelijke

afspraak voor eigen rekening en risicogoederen of diensten van derden betrekt,

waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan

gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met

de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de

opdrachtgever.

 

3.4 Wanneer de ontwerper, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of

aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever

op verzoek van de ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde

goedkeuring schriftelijk bevestigen.

 

 

 

4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 

4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het

octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht op de resultaten uit de

opdracht komen toe aan de ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen

kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd,

tenzij anders overeengekomen.

 

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of

gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele

voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot

het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van

deze Algemene Voorwaarden.

 

4.3 De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit

rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te

(laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder

voorafgaande toestemming van de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de

naam van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door

de ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen,

ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken,

werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)

producten, films, (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of

(elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de

opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

 

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper

jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens,

tenzij anders overeengekomen.

 

5. Gebruik van het resultaat

 

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen door, vanwege de

overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de

opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming

geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de

opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de

overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

 

 

 

 

 

 

5.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden

op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal

worden geregeld.

 

5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat

van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te

voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan

aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke

vergoeding.

 

5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen

wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de

ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste

driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en

billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht

te verliezen.

 

5.5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten

te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot

gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en

billijkheid:

  1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de

overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;

  1. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van

deze Algemene Voorwaarden;

  1. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten

overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn

overgedragen.

 

5.6 De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de

vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten,

promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in

bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

 

6. Honorarium en kosten

 

6.1 De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit

kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd

aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

 

6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor

de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor

prints, kopieën, (druk) proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie

en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk

vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

 

6.3 Wanneer de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke

en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing,

dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden

te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de

gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De ontwerper zal de

opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is

of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

 

6.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door

omstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is de

opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De

ontwerper zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

 

7. (Aan)betaling en opschorting

 

7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting,

binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op de

factuur anders vermeldt.

 

7.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat

alle bedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen

gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.

 

7.3 De projectprijs wordt in 2 termijnen gefactureerd, namelijk: 50% bij aanvang en 50%

na 6 weken. De Uitvoering van de werkzaamheden starten na ontvangst van het eerste

termijn. De betaaltermijn van de facturen bedraagt 14 dagen.

 

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

 

8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is

van toerekenbaar tekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de

overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de

overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium

en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een

schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan

van de ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt

afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

 

8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten

voortvloeiend uit de door de ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht

aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende

deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht

verschuldigd zou zijn.

 

 

8.3 Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst

onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden

terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement,

(voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

 

8.4 Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling

verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst,

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden

beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn

van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke

hoeveelheid werkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal

compenseren.

 

9. Garanties en vrijwaringen

 

9.1 De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen

en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van

de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper

garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan,

voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten

van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de

opdrachtgever de ontwerper of door de ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden

voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het

resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van ontwerper jegens

opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en

overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten

van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of

gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aansprakelijkheid

 

10.1 Ontwerper dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in

gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na

te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

 

10.2 Ontwerper is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de ontwerper

toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade,

daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of

vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 

10.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de

aansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot het honorarium van de ontwerper voor de

opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal

het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert.

Het bedrag waarvoor de ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt

verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

 

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat

de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

 

Vision Webagency

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.